Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên VRE.com.vn bao gồm: họ tên, email, số điện thoại. Đây là các thông tin mà VRE.com.vn cần độc giả cung cấp để VRE.com.vn liên hệ gửi thông tin cho độc giả.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho quý khách. Các loại thông tin được chúng tôi thu thập và hình thức thu thập thông tin như sau:

  • Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Dịch Vụ.
  • Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Người Dùng tương tác với Dịch Vụ.
  • Thu thập và sử dụng Cookies
  • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các chương trình giới thiệu, khi có Người Dùng thêm thông tin của người thứ ba trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại hay các hình thức tương tự và các nguồn công khai có sẵn. Khi chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành.

VRE.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp thông tin các dự án đến độc giả
  • Gửi các thông báo về các cập nhật về dự án mà khách hàng quan tâm.
  • Liên lạc với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại VRE.com.vn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Người Dùng để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Dịch Vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục Đích, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách.

Thời gian chúng tôi lưu giữ Thông Tin Người Dùng cụ thể khác nhau tùy thuộc vào Mục Đích. Khi Thông Tin Người Dùng không còn cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc VRE.com.vn không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Thông Tin Người Dùng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật VRE.com.vn này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.

Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của VRE.com.vn.

Thông Tin Người Dùng có thể được lưu trữ tại, truy cập từ hoặc chuyển đến nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Người Dùng của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính Sách Bảo Mật VRE.com.vn này và được cho phép theo pháp luật liên quan.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của thành viên

  • Thông tin cá nhân của độc giả trên VRE.com.vn được VRE.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của VRE.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên sử dụng việc đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Người Dùng đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách Bảo Mật VRE.com.vn. Tại từng thời điểm, VRE.com.vn có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật VRE.com.vn này. VRE.com.vn sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật VRE.com.vn được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên website. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng, truy cập Kênh VRE.com.vn hoặc sử dụng các Dịch Vụ được hiểu là Người Dùng đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật VRE.com.vnsửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

Hotline: 0848 66 88 00